Nüfus artışının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir ?

0
25468

 Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Yanları:  Nüfus: Sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede,bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır. Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu.

Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardır: Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır. Nüfusu kısaca özetleyecek olursak belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısıdır.

Nüfus artışı : Bir ülkede belli bir süre içinde insan sayısında meydana gelen artış miktarı. Bu süre içinde dolan kişi ,sayısının ölen kişi sayısından fazla olması, nüfusun artmasına yol açacaktır.

Nüfus artışı, küresel olarak yaşanan önemli bir sosyal ve ekonomik meseledir. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Aşağıda bu yönlerin bazılarına değinilmektedir.


Nüfus Artışının Olumlu Yanları Nelerdir ;
 • Daha fazla ihtiyaç olacağı için üretim artar.
 • İnsan sayısı çoğaldığı için dolayısıyla vergi gelirleri artar.
 • Yeni endüstri dalları doğar.
 • İhracatta rekabet kolaylaşır.
 • Mal ve hizmetlere talep artar.
 • Ülke savunmasına katkısı olur.
 • Üretim maliyeti azalır.
 • Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.
 • Nüfus dinamik bir yapı kazanır.
Nüfus Artışının Olumsuz Yanları Nelerdir ;
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • İnsanlar çoğalacağı için iş bulmakta zorluk çekerler.
 • Tüketim artar.
 • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılaşması artık zor olur.
 • Kalkınma hızı düşer.
 • Eğer insanlar bilinçsizce davranıp çevreye çöp atarlarsa çevre kirliliği artar.
 • Tasarruflar azalır.
 • İnsanlar biryerden başka biryere gideceği için iç ve dış göçler artar.
 • Belediye hizmetleri zorlaşır. İhracat azalır.
 • Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
 • Konut sıkıntısı olur bunun sonucunda da gecekondulaşma olur.
 • Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar vb sorunları oluşturur.
 • İhracat azalır.
 • Hava Kirliliği Meydana Gelir.
 • Çarpık kentleşme sorunları artar.
 • Fabrika, park alanları vb kurulacağı için ormanlar azalır.
 • Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.
 • Kalkınma hızı düşer.( Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.)

Sonuç olarak, nüfus artışının olumlu ve olumsuz yönlerinin dengeli bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Nüfus artışının getirdiği fırsatları değerlendirirken, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre koruma ve sosyal adalet gibi konulara da önem vermek önemlidir. Bu dengeyi sağlamak için, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, nüfus politikalarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini dikkatlice planlamalı ve uygulamalıdır.

Nüfus artışı, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için önemli bir mesele olarak ele alınmalıdır. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, nüfus politikalarını ve kaynak yönetimini dikkatlice planlayarak, nüfus artışının olumlu ve olumsuz yönlerini dengelemeye çalışmalıdır. Ayrıca, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi artırarak, doğum kontrol yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek ve cinsiyet eşitliğini desteklemek gibi önlemlerle nüfus artışının sosyal ve ekonomik etkilerini yönetmeye yardımcı olunmalıdır

Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Yanları

Bir Cevap Yazın